Regulamin

§ Regulamin Sklepu firmy RafRacing§ 1. Definicje

 

Sprzedawca - Firma RafRacing Rafał Fuła z siedzibą w Nowym Targu (34-400) przy ul. Ludźmierskiej 44, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej pod numerem NIP: 7352191474, REGON: 121495887, prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki, dostępnej na stronie www.firma.gov.pl. Sprzedawca prowadzi sklep internetowy, dostępny na domenie www.rafracing.pl
Adres poczty elektronicznej: biuro@rafracing.pl

Klient - Pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, działająca za pośrednictwem swoich organów lub przedstawicieli korzystająca ze sklepu.

Konsument – Osoba fizyczna będąca klientem sklepu, dokonująca zakupów w celu bezpośrednio niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sklep – Sklep internetowy dostępny pod adresem www.rafracing.pl

Regulamin - Niniejszy regulamin sklepu internetowego www.rafracing.pl określa zasady składania i przyjmowania zamówień, w tym moment zawarcia umowy, warunki realizacji umowy sprzedaży, uprawnienia kupującego oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także zasady świadczenia usługi elektronicznej i przetwarzania danych osobowych.

Dzień roboczy - Dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

Rormularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

Konto - Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

Newsletter - Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

Produkt - Dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Zamówienie - Oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży - Umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Strony uzgadniają, że do łączących je stosunków prawnych będzie miał zastosowanie niniejszy Regulamin, które są dostępne na stronie www.rafracing.pl, jak również powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności:

 1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827),

 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz.U.2014.121).

§ 2. Postanowienia Ogólne

 

 1. Przedmiotem działalności firmy RafRacing jest m.in. sprzedaż oraz doręczanie części motocyklowych, akcesorii do motocykli, części eksploatacyjnych i zamiennych jak również odzieży motocyklowej.

 2. Wysyłki zamówionych dostępnych towarów realizowane są w ciągu 24h i tylko na terenie Polski.

 3. Ceny wskazane na stronie sklepu internetowego www.rafracing.pl są cenami brutto (zawierają VAT 23%) i wyrażone są w złotych polskich (PLN). Ceny zamieszczone przy oferowanym towarze nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki. Całkowita cena towaru z wyszczególnioną informacją na temat kosztów przesyłki (jeżeli występują) uwidoczniona zostanie w podsumowaniu treści w Formularzu Zamówienia. Ceny produktów przedstawionych na stronie Sklepu mogą ulec zmianie jednakże nie dotyczy to cen produktów, które zostały potwierdzone przez Sprzedającego.

 4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

 5. Sklep internetowy www.rafracing.pl przyjmuje zamówienia w dni robocze.

 6. Wszystkie towary w Sklepie Internetowym www.rafracing.pl są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

 7. Wszelkie zdjęcia, opisy i ceny zamieszczone na stronie sklepu internetowego www.rafracing.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego(art. 71. kodeksu cywilnego).

 8. Treść niniejszego regulaminu można pobrać, pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie (korzystając z kombinacji klawiszy CTRL+A a następnie po zaznaczeniu treści regulaminu CTRL+P) lub pobranie w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera.

 9. Jeśli nie zgadzasz się z Regulaminem strony, proszę nie odwiedzać serwisu, nie rejestrować się, nie prenumerować newsletterów należących do RafRacing.pl oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Rafracing Serwis Motocyklowy.

 10. Wszystkie treści i materiały znajdujące się na stronie www.rafracing.pl należą do RafRacing Rafał Fuła ® i objęte są ochroną zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., Nr 2006, poz. 631 z późn. zm. – j.t.)

 11. Do prawidłowego korzystania ze strony www.rafracing.pl (systemu teleinformatycznego) wymagane jest posługiwanie się komputerem, tabletem, laptopem, netbookiem, notebookiem, telefonem lub innym urządzeniem multimedialnym z dostępem do Internetu; dostępem do poczty elektronicznej oraz korzystania z przeglądarki internetowej (Mozilla Firefox w wersji 10 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 11 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej) zainstalowanej na jednym z ww. Urządzeń, a także włączona w przeglądarce internetowej obsługa plików cookies. 

§ 3. Ochrona Danych Osobowych

 

 1. W czasie korzystania z serwisu należącego do Rafracing Serwis Motocyklowy Rafał Fuła  możesz zostać poproszony/a o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony/a, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku zamówień w sklepie znajdującym się na stronie www.rafracing.pl będziesz proszony/a o podanie pełnych danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji zamówienia. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

 2. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zamawiającego (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury.

 3. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administrator@rafracing.pl.

 4. RafRacing, właściciel serwisu internetowego www.rafracing.pl, zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w celu realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami). Dane te nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Szczegółowe zasady określa załącznik do niniejszego regulaminu: Polityka Prywatności.

 5. Usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę na stronie Sklepu polega na umożliwieniu Klientowi złożenia zamówienia na stronie Sklepu tj. www.rafracing.pl poprzez wypełnienie formularza zamówienia. Usługa ta jest nieodpłatna.

 6. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca

 7. Celem zbierania danych osobowych przez Sprzedawcę jest:

  • Nawiązanie, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego miedzy Klientem i Sprzedawcą polegającego na realizacji złożonego przez Klienta zamówienia.

§ 4. Ochrona Praw Autorskich i Innych Praw

 

 1. Wszelkie prawa do strony internetowej oraz jej wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i artykułów prezentowanych w ramach serwisu), należą do Rafracing Rafał Fuła i podlegają ochronie prawnej. Dotyczy to w szczególności:

  • Utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

  • Bazaz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.);

  • Znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.);

  • Nazw domen internetowych;

  • Innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 153 poz. 1503, z późn. zm).

§ 5. Składanie Zamówień

 

 1. Zamieszczone na stroniie ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny

 2. RafRacing Sklep Motocyklowy przyjmuje zamówienia poprzez:

 3. Zamówienia można składać z opcją:

  • Przedpłaty - płatność z góry na wskazany rachunek bankowy Sprzedawcy zgodnie z informacją zawartą w paragrafie § 5. pkt. 4.

  • za pobraniem - płatność w momencie otrzymania przesyłki z zamówionymi produktami.

  • Płatność gotówką w siedzibie firmy

  • płatność za pomocą systemu PayPal.

  • płatność za pomocą systemu Przelewy24.

 4. W przypadku zakupu towaru w opcji "przedpłata", wpłaty dokonuje się na rachunek bankowy Sprzedającego:RafRacing Rafał Fuła

  • Nr konta: 54 1140 2004 0000 3502 7302 3397

  • Tytułem: Nr zamówienia ...

 5. Sprzedający może odmówić realizacji zamówionego towaru w przypadku braku zapłaty przelewem na konto w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji zgodnie z § 5. pkt. 8,

 6. Złożenie zamówienia przez Kupującego za pośrednictwem sklepu internetowego www.rafracing.pl jest równoważne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu,

 7. Zamówienia składać mogą pełnoletnie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne, za pośrednictwem ich przedstawicieli. Osoby niepełnoletnie oraz ograniczone w zdolnościach do czynności prawny mogą składać zamówienia jedynie  za wiedzą i zgodą swoich prawnych opiekunów,

 8. Wypełnienie Formularza Zamówienia jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w systemie Sklepu Internetowego firmy RafRacing. Niezbędne jest podanie danych osobowych, koniecznych do wykonania umowy sprzedaży i wystawienia faktury vat lub rachunku: imię i nazwisko, adres zamawiającego, adres doręczenia przesyłki, numer telefonu, adres e-mail oraz nazwy i ceny zamówionych produktów, a także sposób ich dostawy, w przypadku Klienta prowadzącego działalność gospodarczą (zawodową) i składającego zamówienie w związku z tą działalnością także numer NIP oraz nazwę i siedzibę firmy,

 9. Klient który prawidłowo wypełnił Formularz Zamówienia i złożył zamówienia jest Kupującym w rozumieniu niniejszego Regulaminu. Regulamin określa, które jego postanowienia są adresowane wyłącznie do Klientów będących konsumentami,

 10. W momencie złożenia zamówienia przez Klienta drogą internetową oraz przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep internetowy zostaje wygenerowane potwierdzenie zamówienia z numerem zamówienia. Potwierdzenie obejmuje: nazwę produktu, ilość zamówionych egzemplarzy oraz cenę  poszczególnych egzemplarzy i cenę obejmującą całość zamówienia, a także koszt przesyłki uzależniony od opcji zamówienia (za pobraniem lub przedpłata). Klient o tym fakcie zostaje powiadomiony poprzez wiadomość email. O realizacji zamówienia Klient jest informowany również poprzez wiadomość email,

 11. Wysyłając zamówienie do Sklepu, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.

 12. Klient może składać Zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, za pośrednictwem strony internetowej www.rafracing.pl.

 13. Wyjątek stanowią krótkie przerwy na serwis Sklepu Internetowego. Zamówienia złożone w niedziele i święta będą przyjęte do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone,

 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji błędnie lub częściowo wypełnionych Formularzy Zamówienia, których wady uniemożliwiają wykonanie zamówienia na rzecz Kupującego.

 15. Kupujący może dokonać rezygnacji z zamówienia do momentu wysyłki towaru. O wysyłce towaru Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną. Rezygnacji ze złożonego zamówienia można dokonać:

  • Kontaktując się telefonicznie z numerami wskazywanymi niniejszym regulaminie.

  • Za pomocą formularza dostępnego na stronie www.rafracing.pl/kontakt,

  • Wysyłając wiadomość na adres e-mail biuro@rafracing.pl.
   E-mail należy zatytułować: „Rezygnacja z zamówienia nr…….”.

 16. Rezygnacja z realizacji złożonego przez Klienta zamówienia będzie skuteczna, jeżeli dotrze do Sklepu Internetowego przed wysyłką zamówionego towaru. Rezygnacja może dotyczyć całości zamówienia lub jego części. Jeżeli zapłata za zamówiony towar została dokonana z góry, to zwrot należności nastąpi w ciągu 7 dni roboczych na konto Kupującego.

 17. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 3 dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym fakcie Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną nie później nizw terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o niemożliwości realizacji zamówienia. Sprzedawca może zaproponować przedłużenie terminu realizacji zamówienia, na co konsument może wyrazić zgodę. Konsument może od umowy odstąpić,

 18. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu faktura albo rachunek, w zależności od decyzji Kupującego wyrażonej w Formularzu Zamówienia,

 19. Kupujący, aby otrzymać wraz z dostarczonym towarem fakturę, zobowiązany jest do podania wszelkich danych niezbędnych do wystawienia faktury. Podanie przez Kupującego w Formularzu Zamówienia danych niezbędnych do wystawienia faktury, uważane będzie za zgodę Kupującego do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

 20. Udzielona przez konsumenta zgoda na dostarczenie treści cyfrowych nie powoduje utraty prawa do odstąpienia od umowy.

 

§ 6. Realizacja Zamówienia

 

 1. Zamówienie jest realizowane po spełnieniu wymagań znajdujących się w § 5. pkt 3,4 i 8.

 2. W przypadku realizacji zamówienia z opcją za pobraniem Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności zamówionego produktu, aż do uiszczenia przez Klienta ceny pobrania.

 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia z przyczyn leżących po stronie RafRacing Sklep Motocyklowy.

 4. Złożone zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający będzie poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia)

 5. W przypadku wyboru paczki pobraniowej zamówienie zostanie niezwłocznie wysłane po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia przez Rafracing Sklep Motocyklowy.

 6. Zamówienie zostanie wysłane do Zamawiającego niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na konto Rafracing Sklep Motocyklowy w przypadku wybrania przedpłaty, jako formy zapłaty.

 7. Sklep wysyła przesyłki na adres wskazany w zamówieniu zgodnie z danymi wymaganymi w § 5. pkt 6, wobec czego zaleca się sprawdzenie prawidłowości adresu w otrzymanym od Sprzedawcy potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, gdyż błędnie podany adres może skutkować opóźnieniami w realizacji zamówienia.

 8. Wysyłając towar Sklep zapewnia sposób opakowania i przewozu odpowiadający właściwościom rzeczy, a w szczególności jej nienaruszalność.

 9. RafRacing zastrzega sobie prawo dołączania swoich materiałów reklamowych do doręczanych towarów.

 10. Gdy kurier nie zastanie odbiorcy pod podanym adresem, gdy adres jest nieprawidłowy, kiedy odbiorca odmówi odbioru przesyłki lub z powodu innych przyczyn, niezależnych od Sprzedawcy, przesyłka wróci do siedziby firmy, wówczas Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie zamówienia,

 11. Potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem jest rachunek lub faktura vat dołączony do przesyłki.

 12. Z uwagi na przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe i wynikające z niej uprawnienia reklamacyjne za uszkodzenie lub zniszczenie przesyłki w transporcie, zaleca się sprawdzenie w obecności kuriera nienaruszalności taśm zabezpieczających opakowanie oraz w miarę możliwości zawartości przesyłki, w szczególności, czy nie nosi śladów uszkodzeń mechanicznych.

 13. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki i/lub towaru zaleca się sporządzenie protokołu na tą okoliczność w obecności kuriera lub w terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

 14. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Rafracing Sklep Motocyklowy telefonicznie lub mailowo.

 15. Reklamacje uszkodzeń lub braków powstałych podczas przesyłki przysługują odbiorcy zgodnie z § 7. Reklamacje.

 16. Klient, niezależnie od prawa odstąpienia od umowy przewidzianego ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827) (patrz niżej „Prawo odstąpienia od umowy”) może wymienić w terminie 30 dni nieodpowiadający mu towar niewadliwy na dowolny towar dostępny w ofercie www.rafracing.pl będący w cenie wymienianego przez internautę towaru. Wymiany dokonuje się na koszt klienta.

§ 7. Warunki Reklamacji

 

 1. Firma Rafracing Sklep Motocyklowy odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży produktu zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

 2. Reklamację może składać wyłącznie osoba zamawiająca produkt.

 3. Roszczenia klienta z tytułu reklamacji nie mogą przekraczać wartości zamawianego produktu.

 4. Podstawą przyjęcia reklamacji jest wykazanie przez Kupującego, że towar został zakupiony od Sprzedawcy, dlatego też zaleca się zachowanie: rachunku, faktury .

 5. Po zgłoszeniu reklamacji Rafracing Sklep Motocyklowy wyjaśni ją i zaproponuje możliwe rozwiązanie.

 6. Warunkiem koniecznym, aby firma Rafracing Sklep Motocyklowy rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu/produktów lub przesłanie zdjęć wraz z opisem reklamacji, albo ustalenie z firmą Rafracing Sklep Motocyklowy terminu sprawdzenia reklamowanego towaru.

 7. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Sklep odpowiada za niezgodność sprzedanego towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 lat od dnia otrzymania zamówionego towaru.

 8. Zgłoszenie reklamacyjne może być złożone w dowolnej formie:

  • Poprzez przesłanie reklamacji na skrzynkę Email: biuro@rafracing.pl

  • Telefonicznie: (+48) 18 263 60 25

  • Telefonicznie: (+48) 508 086 686

  • Drogą listowną na adres Sprzedawcy (ul. Ludźmierska 44, 34-400 Nowy Targ).

 9. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sklep pokrywa koszty przesyłki reklamowanego towaru.

 10. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji w terminie 14 dni (kalendarzowych) od dnia otrzymania reklamacji. Termin ten jest niezbędny do zbadania reklamowanego towaru. Zaleca się wskazanie dogodnych form kontaktu: telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail. Jeżeli rozwiązanie reklamacji wymaga dłuższego czasu, te terminy mogą ulec wydłużeniu do 30 dni. Reklamacje dotyczące zgodności produktów z zamówieniem należy zgłaszać w ciągu 3 dni od daty dostarczenia. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane. Pozostałe uwagi na temat realizacji zamówienia można składać w ciągu 14 dni od daty realizacji dostawy.

 11. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient ma prawo w pierwszej kolejności domagać się wymiany towaru na nowy lub jego nieodpłatnej naprawy.

 12. Jeśli wymiana towaru na nowy lub jego nieodpłatna naprawa są niemożliwe, wiążą się z nadmiernymi kosztami lub Sprzedawca nie zdoła wymienić lub naprawić w odpowiednim czasie albo też gdy naprawa lub wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

 13. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ograniczają uprawnień Klienta przysługujących mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W każdym przypadku nadrzędne zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

§ 8. Prawo Odstąpienia Od Umowy. Wymiana Towaru

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827), internaucie będącemu osobą fizyczną, dokonującemu zakupów w sklepie internetowym www.rafracing.pl w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument)  przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wydania rzeczy, składając www.rafracing.pl oświadczenie na piśmie dostępne pod www.rafracing.pl/dokumenty/OdstapienieOdUmowy.pdf. Internauta nie jest obowiązany do podania przyczyny odstąpienia od umowy.

 2. Do zachowania terminu z § 8. pkt. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Dla celów dowodowych zaleca się przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży listem co najmniej poleconym.

 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może przybrać następującą treść „Niniejszym odstępuję od umowy zakupu (nazwa towaru, nr zamówienia, cena) zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” dopuszczalne są także inne oświadczenia,  formularze i wzory, które można pobrać z Internetu.

 5. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów) umowa jest uważana za niezawartą, to co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 6. Zaleca się odesłanie zamówionego towaru w oryginalnym opakowaniu i dołączenie dowodu zakupu (rachunek lub faktura).

 7. Jeśli wszystkie warunki z § 8. pkt. 1-6 zostaną spełnione zwrot wpłaconej przez Klienta kwoty za towar nastąpi niezwłocznie na numer konta bankowego wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

 8. Każdy Klient sklepu internetowego rafracing.pl ma możliwość wymiany zakupionego towaru Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271).

 9. Wymiany lub zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nieużywanego (nienoszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar nie może być zwrócony, jeśli Zamawiający zdjął opakowanie (np. folię chroniącą szybę kasku, metki itp.) lub plomby zabezpieczające towar.

 10. Przed wymianą towaru Zamawiający jest zobowiązany do skontaktowania się z obsługa sklepu Rafracing Serwis Motocyklowy Rafał Fuła w celu ustalenia szczegółów rozmiarów, kolorów itp. produktu, który chce uzyskać w ramach wymiany. Koszty odesłania wymienianego towaru do sklepu Rafracing Serwis Motocyklowy pokrywa Zamawiający.

§ 9. Postanowienia Końcowe

 

 1. RafRacing Sklep Motocyklowy realizuje wszystkie zamówienia klientów złożone zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

 2. Faktura jest wystawiana dla każdego zamówienia, jednakże będzie dostarczona klientowi na jego życzenie.

 3. Zakupy oraz realizacja zamówienia w sklepie internetowym www.rafracing.pl odbywają się zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.nr 144, poz.1204 z późn. zm).

 4. Rafracing Sklep Motocyklowy Rafał Fuła zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie dotyczące:

  • Zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w dowolnym terminie

  • Wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego www.rafracing.pl

  • Wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego rafracing.pl

  • rzeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

 5. Zakazane jest dostarczanie przez klienta, w tym zamieszczanie na stronie internetowej RafRacing treści o charakterze bezprawnym. RafRacing zastrzega sobie prawo do usunięcia takich treści.

 6. Wszelkie zmiany Regulaminu następują za wcześniejszym powiadomieniem na stronie Sklepu i mają zastosowanie wraz z pozostałymi zapisami Regulaminu do Klientów, którzy jeszcze nie złożyli zamówienia.

 7. Klientów, którzy złożyli zamówienie obowiązuje Regulamin w wersji obowiązującej w czasie składania zamówienia.

 8. Akceptując Regulamin Sklepu Klient zgadza się na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 9. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim

 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy polskiego prawa.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 2017-09-20 r.

 

Załączniki:

 1.  Polityka Prywatności

 2.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy