Reklamacje i zwroty

 1. Firma Rafracing Sklep Motocyklowy odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży produktu zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

 2. Reklamację może składać wyłącznie osoba zamawiająca produkt.

 3. Roszczenia klienta z tytułu reklamacji nie mogą przekraczać wartości zamawianego produktu.

 4. Podstawą przyjęcia reklamacji jest wykazanie przez Kupującego, że towar został zakupiony od Sprzedawcy, dlatego też zaleca się zachowanie: rachunku, faktury .

 5. Po zgłoszeniu reklamacji Rafracing Sklep Motocyklowy wyjaśni ją i zaproponuje możliwe rozwiązanie.

 6. Warunkiem koniecznym, aby firma Rafracing Sklep Motocyklowy rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu/produktów lub przesłanie zdjęć wraz z opisem reklamacji, albo ustalenie z firmą Rafracing Sklep Motocyklowy terminu sprawdzenia reklamowanego towaru.

 7. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Sklep odpowiada za niezgodność sprzedanego towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 lat od dnia otrzymania zamówionego towaru.

 8. Zgłoszenie reklamacyjne może być złożone w dowolnej formie:

  • Poprzez przesłanie reklamacji na skrzynkę Email: biuro@rafracing.pl

  • Telefonicznie: (+48) 18 263 60 25

  • Telefonicznie: (+48) 508 086 686

  • Drogą listowną na adres Sprzedawcy (ul. Ludźmierska 44, 34-400 Nowy Targ).

 9. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sklep pokrywa koszty przesyłki reklamowanego towaru.

 10. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji w terminie 14 dni (kalendarzowych) od dnia otrzymania reklamacji. Termin ten jest niezbędny do zbadania reklamowanego towaru. Zaleca się wskazanie dogodnych form kontaktu: telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail. Jeżeli rozwiązanie reklamacji wymaga dłuższego czasu, te terminy mogą ulec wydłużeniu do 30 dni. Reklamacje dotyczące zgodności produktów z zamówieniem należy zgłaszać w ciągu 3 dni od daty dostarczenia. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane. Pozostałe uwagi na temat realizacji zamówienia można składać w ciągu 14 dni od daty realizacji dostawy.

 11. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient ma prawo w pierwszej kolejności domagać się wymiany towaru na nowy lub jego nieodpłatnej naprawy.

 12. Jeśli wymiana towaru na nowy lub jego nieodpłatna naprawa są niemożliwe, wiążą się z nadmiernymi kosztami lub Sprzedawca nie zdoła wymienić lub naprawić w odpowiednim czasie albo też gdy naprawa lub wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

 13. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ograniczają uprawnień Klienta przysługujących mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W każdym przypadku nadrzędne zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Prawo Odstąpienia Od Umowy. Wymiana Towaru

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827), internaucie będącemu osobą fizyczną, dokonującemu zakupów w sklepie internetowym www.rafracing.pl w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument)  przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wydania rzeczy, składając www.rafracing.pl oświadczenie na piśmie dostępne pod www.rafracing.pl/dokumenty/OdstapienieOdUmowy.pdf. Internauta nie jest obowiązany do podania przyczyny odstąpienia od umowy.

 2. Do zachowania terminu z § 8. pkt. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Dla celów dowodowych zaleca się przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży listem co najmniej poleconym.

 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może przybrać następującą treść „Niniejszym odstępuję od umowy zakupu (nazwa towaru, nr zamówienia, cena) zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” dopuszczalne są także inne oświadczenia,  formularze i wzory, które można pobrać z Internetu.

 5. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów) umowa jest uważana za niezawartą, to co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 6. Zaleca się odesłanie zamówionego towaru w oryginalnym opakowaniu i dołączenie dowodu zakupu (rachunek lub faktura).

 7. Jeśli wszystkie warunki z § 8. pkt. 1-6 zostaną spełnione zwrot wpłaconej przez Klienta kwoty za towar nastąpi niezwłocznie na numer konta bankowego wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

 8. Każdy Klient sklepu internetowego rafracing.pl ma możliwość wymiany zakupionego towaru Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271).

 9. Wymiany lub zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nieużywanego (nienoszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar nie może być zwrócony, jeśli Zamawiający zdjął opakowanie (np. folię chroniącą szybę kasku, metki itp.) lub plomby zabezpieczające towar.

 10. Przed wymianą towaru Zamawiający jest zobowiązany do skontaktowania się z obsługa sklepu Rafracing Serwis Motocyklowy Rafał Fuła w celu ustalenia szczegółów rozmiarów, kolorów itp. produktu, który chce uzyskać w ramach wymiany. Koszty odesłania wymienianego towaru do sklepu Rafracing Serwis Motocyklowy pokrywa Zamawiający.